Čavle 24. travanj 2024. Izvor: Općina Čavle

Besplatni komposteri za mještane Općine Čavle

Besplatni komposteri za mještane Općine Čavle
Općina Čavle u cilju smanjenja otpada mještanima će podijeliti 500 besplatnih kompostera  

Raspisan je Javni poziv kojim će Općina Čavle svojim stanovnicima dodijeliti 500 besplatnih kompostera. Time se želi potaknuti stanovništvo na odvojeno sakupljanje komunalnog otpada i recikliranje. Nabavka kompostera ostvarena je uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ukupna vrijednost je 30.625 eura s PDV-om, od čega je 60 % odnosno 18.375 eura financirao Fond, a ostatak Općina Čavle. 

“U komposteru svaki stanovnik Općine Čavle može kompostirati biorazgradivi otpad, smanjiti količinu kućnog otpada te proizvesti vlastito gnojivo za svoj vrt i sadnice. Komposter ima zapreminu od 400 litara i može se dodijeliti fizičkim osobama koje imaju prebivalište najmanje šest mjeseci na području općine Čavle, bez obzira ima li ta osoba nekretninu u svom vlasništvu ili ne”, rekla je načelnica Općine Čavle Ivana Cvitan Polić.  

Svi zainteresirani obrazac Zahtjeva za dodjelu kompostera mogu preuzeti na mrežnoj stranici Općine Čavle ili u prostorijama Upravnog odjela Općine Čavle. Uz ispunjen i potpisan obrazac potrebna je i preslika važeće osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu ne starije od 30 dana. 

Zahtjevi s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se u jednom primjerku u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom poštom na adresu: Općina Čavle, Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu, Čavja 31, Čavle 51219. 

Komposteri će se dodijeliti korisnicima koji zadovoljavaju kriterije, a ako zahtijeva bude više od 500, najprije će se uvažiti zahtjevi koji su najranije stigli. Rok za dostavu zahtjeva je 6. svibnja. 

Naglašavamo kako prijavitelji mogu biti mještani koji do sada nisu preuzeli komposter, moraju biti korisnici sakupljanja javnog komunalnog otpada, a objekt na prijavljenoj adresi mora biti obveznik komunalne naknade te ne smije imati nepodmirenih obveza prema Općini Čavle. Svako domaćinstvo ima pravo na jedan komposter. 

Više informacija možete dobiti na cavle.hr, na e-mail adresi: pisarnica@cavle.hr ili telefonski na 051/208-300