Kostrena 11. ožujak 2015.

Nema razloga za paniku

Nema razloga za paniku
foto: INA

Gusti crni dim, koji se je protekla dva dana pojavio na rafinerijskoj baklji u Kostreni, rezultat je procesnih poremećaja. No, kvaliteta zraka je u granicama normale. 

“Na postrojenju FCC u INA d.d. - Rafineriji nafte Rijeka, nastala su dva procesna poremecaja uslijed prekida rada kompresora proizvedenog plina. Prilikom takvog prekida rada kompresora, plinovi nastali u procesu usmjereni su na baklju djelovanjem sigurnosnog sustava, sto je rezultiralo gustim cmim dimom na rafinerijskoj baklji.

Prvi poremecaj je nastao u ponedjeljak, 9. ozujka 2015. u 11:16 sati i trajao je 27 minuta, sve do ponovnog pokretanja kompresora. Prekid rada se ponovio 10. ozujka 2015. u 16:24 sata i trajao je 12 minuta. Postrojenje FCC je obustavljeno radi zamjene dijelova u kontrolnom sustavu kompresora. Ponovno pokretanje je predvideno po zamjeni dijelova i provjeri funkcioniranja kontrolnog sustava.

U funkciji su sve cetiri imisijske mjeme stanice na lokacijama Paveki, Vrh MartinsCice te Krasica i Kostrena- Urinj koje prate kvalitetu zraka u okolici Rafinerije nafte Rijeka. Sve mjeme vrijednosti u posljednja dva dana u normalnim su granicama. Podaci o kvaliteti zraka i rezultati mjerenja, dostupni su na intemetskim stranicama Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske zupanije,” stoji u priopćenju Općine Kostrena