Jelenje 17. veljača 2015.

Da se stare užance na zataru

Da se stare užance na zataru
Izraz “kao da je vrijeme stalo” često se upotrebljava u negativnom kontekstu. No, u Zoretićima, u Općini Jelenje, vrijeme je stalo na najbolji mogući način i u najboljem mogućem trenutku. Stare užance tu se čuvaju kao kap grobničke vode na dlanu. Stare pjesme, stari plesovi, stare nošnje, mladi ljudi… Doživljaj maškara na sasvim drugačiji način.

“Maškare Zoretići čuvaju stari pusni običaji, tanac pod feštu i sakakove monade su dozvoljene, aš nećemo zatrt ča su nas naši stari navadili. Tradicija maškar Zoretići se proteže već priko sto let. Ne znamo točno kako i kada je se počelo. Stari judi su povedali da su maškare počinjale sako leto na Svićnicu, kad se j okitilo tancališće i zakrabujali se stari i mladi. Po kućah se j vavik obahajalo od pusne sobote do utorka. Kako se zadnjih dvajset let obahaja samo pet mest: Kukujani, Zoretići, Trnovica, Milaši i Brnelići, mi to odbavimo po soboti i nediji. Tanci su se po staremu običaju zadržali od pusne subote do srede saki dan. Po kućah su nikada pohajali samo muški i to su bili omaškarani va našu tradicijsku masku, a to su feštari. Ženske su se maškarale za na tanci i to va ono ča su imele pri ruki i ča su našle,” pričaju nam Zorica i Darko Zoretić. 
 
Tanac pod feštu

Po kućama se je uvijek “tancalo pod feštu”, a tako je i danas, pojašnjavaju maškare iz Zoretića staru tradiciju.

“Kad se dojde va kuću, feštar naglasi da j tanac samo za domaćini i oni tancaju dokla drugi gjedaju, a onda po običaju saki domaćin i počasti maškare. Pod feštu se j tancalo i na tancih i to oni ki je platil tanac, ali i kad je ki došal zakrabujan da ga se ne pozna. Obično je bil pod kakovin lancunon ili ponjavun, pa j zatancal tanac i onda se sokril. Takoj i danas, ali retko ki plati tanac, a nikada da se j red čekal ki će kad tancat. Pod feštu danas zatancaju maškare ke nan dojdu va gosti, a i judi ki na bilo ki način pomoru naše maškare. Na tanci va Zoretići su dohajale maškare od sakuda i se j bilo krcato, a spalo sej va oštariji na kantridah i potloh, a bome i va senu po štalah. Sakakovih štorij i zgod i nezgod je va ta stara vrimena bilo. Do danas se j zadržal običaj da na pusnu subotu dohajaju maškare Studene i to hodeć čez Jurišin, a po pondijku maškare z Pašca. Fanj let dohajaju i maškare z Klane, prvo j to bilo po nediji, a zadnjih desetak let po soboti.”

Za stare užance, koje traju pet dana, od subote do srijede, mnogi mještani Zoretića uzmu i godišnji odmor jer, kako kaže ona stara, “bolje da nestane selo nego običaji”.

“Pustića se pu nas važge po sredi. Takov običaj je došal od tega aš se j utorak tancalo celu noć i onda su ga važgali sredu jutro i se j šlo doma. Potla drugega svjetskoga rata, kad su judi počeli delat v Riki i po sredi jutro je pol sela moralo poć na delo, su pustića pustili i važgali sredu zapolne kad su se judi vrnuli doma z dela. Po staremu običaju pustića se ni nikad obišalo. Ni ga se ni načinilo do pondijka ili utorka. Zadnji dan maškar, pustića ponašamo sobun, malo zmučimo i pohićujemo, pročita mu se presuda i važge.”
 
Tri kraljice

Dom u Zoretićima i jedinstvenu, u potpunosti nekomercijaliziraniju maškaranu feštu, jučer su posjetile i tri grobničke kraljice Riječkog karnevala: Nina Simčić, Tea Kik te aktualna vlasnica maškarane krune, Stella Paris.

Mnoge grupe tvrde da čuvaju tradiciju, maškarane običaje. No, tradicija je nerijetko davno izgubljena ili prilagođena novom, modernijem vremenu. Stoga, Maškare Zoretići palac gore i nastavite pažljivo čuvati ono što se većina ni ne sjeća da je izgubila.